Provozní řád

Společnost SK Squash Sport Čimice, z.s., IČ: 05268397 provozovatel sportovního areálu Squash Sport, Čimická 780/61, 18100, Praha 8 (dále jen Provozovatel), vydává tento provozní řád, závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu (dále jen Klient):

 1. Klienti v areálu Provozovatele sportují na vlastní nebezpečí.
 2. Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celém areálu Provozovatele odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.
 3. Využívat veškerých ploch sportovišť je klient oprávněn pouze po zaplacení všech poplatků a splnění podmínek uvedených v aktuálním ceníku. Veškeré další podmínky, které jsou uvedeny v tomto ceníku, jsou pro Klienta taktéž závazné.
 4. Při použití šatnových skříněk má Klient povinnost tyto zamykat. Zámek obdrží u obsluhy recepce oproti složení vratné zálohy 100,-Kč. Provozovatel odpovídá za věci uložené do skříněk pouze do hodnoty 3.000,- Kč. Za věci klientů mimo šatní skříňku provozovatel neodpovídá. Své věci Klient nenechává ve skříňce déle než je otevírací doba areálu.
 5. Klient areálu má možnost požádat obsluhu o uložení cenných předmětů či peněžní hotovosti do určených bezpečných prostor v zázemí Provozovatele. Takto lze uložit předměty a cennosti pouze do hodnoty 20.000,- Kč. Zbraně nebo předměty a cennosti v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč nejsou klienti oprávněni do areálu vnášet, či je zde odkládat nebo žádat jejich uložení.
 6. Při poškození zapůjčených sportovních potřeb Provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu účtuje Provozovatel finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu. Hráč je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně squashového kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru squashe a pokud i nadále ohrožuje zdraví či bezpečnost svou či ostatních, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.
 7. V celém prostoru areálu Provozovatele je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ, dále konzumace s sebou donesených potravin a nápojů.
 8. Manipulace se zabezpečovacím systémem bude považována za vážné porušení tohoto řádu.
 9. Vstup na veškeré kurty a sportovní plochy je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je Provozovatel oprávněn zamezit dalšímu pokračování ve cvičení nebo ve hře, bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Při viditelném poškození či znečištění povrchu kurtu, či jiného povrchu může být vyžadována částka 1000,- Kč za vyčištění povrchu i úhrada škody, která tímto vznikla.
 10. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu.
 11. Při porušení tohoto řádu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu.
 12. Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.
Základní smluvní podmínky poskytování služeb sportovního areálu provozovatelem

 1. Služba je Provozovatelem poskytnuta okamžikem uskutečnění závazné rezervace, případně vstupem Klienta přes turniket u služeb, jež nevyžadují předchozí rezervaci nebo jeho přihlášením na vybranou hodinu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyužití takto rezervované hodiny.
 2. Zrušení učiněné rezervace na jakoukoli službu je možné bezplatně nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity nebo 10 min po uskutečnění rezervace (méně než 12 hodin před začátkem rezervované aktivity). Jestliže je rezervace rušena po tomto časovém limitu, či nečerpána vůbec, je Klient POVINEN tuto hodinu uhradit. Cena za částečnou úhradu při zrušení rezervace méně než 12 hodin před rezervovanou hodinou se zobrazí v rezervačním systému před zrušením hodiny. Rezervaci je možno rušit pouze pomocí web rozhraní v rezervačním systému, nikoliv telefonicky. 
 3. Předplacené rezervace s právem náhrady nebo dlouhodobé rezervace ( tzv. sezónní) je možné rušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny. Náhradu za takto zrušenou hodinu lze uplatnit pouze na shodný sport a maximálně do 14-ti dnů po termínu poslední rezervované hodiny (platí termín, který byl sjednán v době vytvoření celé rezervace). Po překročení těchto limitů není možno náhradu čerpat.
 4. V případě včas zrušené předplacené hodiny bude Klientovi na jeho klientský účet vrácena částka (bez poskytnuté slevy). Tuto částku je možné čerpat pouze na jiné služby poskytované Provozovatelem. Klient není oprávněn žádat tuto částku k výplatě.
 5. Není-li cena poskytnuté služby uhrazena z kladného zůstatku klientského účtu, je Klient povinen zaplatit na účet Provozovatele každou jím rezervovanou hodinu při první návštěvě, nejpozději však do 14 dnů po termínu této hodiny, a to bez další výzvy a bez ohledu na to, zda byla rezervovaná hodina klientem obsazena. V případě, že Klient v tomto termínu rezervaci nezaplatí, je Provozovatel oprávněn účtovat mu vedle dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ neuhrazené rezervace a zákonný úrok z prodlení.
 6. Je-li Klientem využíván TARIF C a časové permanentky do fitness, jsou tyto tarify nepřenosné (z účtu čerpá pouze jedna osoba), nesmí být využit jinou osobou než tou, která je uvedena v registraci. Toto platí i pro rodinné příslušníky. V případě využití takového tarifu u sportů, kde je ve hře více sportovců (např. raketové sporty), musí být Klient – držitel nepřenosného tarifu vždy přítomen ve sportovním centru Provozovatele. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení vč. případného zákonného úroku z prodlení.
 7. Klientem složené finanční prostředky nelze požadovat zpět. Zůstatek, který není aktivní nelze převést na účet třetí osoby. 
 8. V případě, že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů ze strany Provozovatele (např. havárie, plánovaný turnaj, výpadek el. energie, chyba obsluhy, tzv. vyšší moc), má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.
 9. Při čerpání služeb Provozovatele je klient povinen prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost (platným OP, pasem, řidičským průkazem či jiným průkazem s fotografií), bude li o to požádán pracovníkem provozovatele.
 10. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodů odebrat Klientovi možnost užívat areál. V tomto případě vrátí zaplacenou zálohu a proplatí případný nevyčerpaný zůstatek na klientském účtu.
 11. Při porušení provozního řádu sportovního areálu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu.
 12. Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.
 13. Došlé bezhotovostní platby budou uloženy na tarif C. V případě, že má klient vůči provozovateli nějaký dluh, budou přednostně použity k úhradě tohoto dluhu.
 14. Časové permanentky (platí určitou dobu bez omezení počtu vstupů) lze použít pouze pro jeden vstup za den.

Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, poskytnuté Klientem, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaných služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Klientem Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Klient dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytování služeb ve sportovním centru Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.